1395-02-20

کمیته برگزاری همایش

...

ریاست همایش :
ریاست پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر صادقی و  ریاست محترم شورای اجرایی اتحادیه عامفا سرکار خانم دکتر آزیتا سیدفدایی

دبیر اجرایی:
سرکار خانم دکتر معینی (معاون پژوهشی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران)

قائم مقام ریاست پژوهشکده تاریخ علم در همایش :
جناب آقای دکتر یونس کرامتی (عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران)
 اعضای کمیتۀ اجرایی: 
اعضای کمیتۀ اجرایی با توافق میان نمایندگان تام الاختیار برگزارکنندگان انتخاب خواهند شد.

آمار بازدید کنندگانامروز 13


کل 78,069