1395-01-25

فراخوان همایش

...

محور های همایش

  • بررسی فعالیتهای دانشمندان ایرانی - اسلامی در حوزه علوم تجربی
  • اهمیت روز آمد کردن برخی متون کهن دانشمندان ایرانی - اسلامی و بازتاب آن در کتابهای درسی مدارس و دانشگاهها
  • بررسی تاثیر دانشمندان ایرانی - اسلامی درپیشرفت علوم و فنون در جهان
  •  نقد و بررسی دیدگاه های علمی دانشمندان ایرانی - اسلامی
  •  نگاه نقادانه برعلوم تجربی دانشمندان ایرانی - اسلامی و ارتباط آن با علوم نوین
  •  بررسی تأثیر دیدگاه ها و ترجمه ی آثار دانشمندان ایرانی - اسلامی بر دانشمندان عصر میانه ی اروپا

موضوع مقاله ها

مقاله های ارسالی باید حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان بوده و کپی برداری و ترجمه محض از سایر منابع  علمی نباشد.  مقاله هایی که با موضوعات زیر در ارتباط باشند در اولویت قرار دارند:

-  یک یا چند پدیده طبیعی از مفاهیم فیزیک مانند زمان، مکان، ماده، حرکت... را از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی در دوران شکوفایی علم در ایران مورد بررسی قرار دهد.

 یکی از شاخه های علم مانند فیزیک، شیمی، نجوم، صوت، زلزله شناسی، زمین شناسی، زیست شناسی و .... را از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی- اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

 -   موضوع اوزان و مقادیر و اندازه گیری را دریکی از شاخه های علوم تجربی مورد بررسی قرار دهد.

- شامل نظریه های بدیع علمی در یکی از موارد مرتبط و تاثیرگذار بر پیشرفت علمی تمدن غرب از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی- اسلامی باشد.

-موضوع نور وکاربردهای آن را بر اساس نظریات دانشمندان ایرانی-اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,751