1395-01-26

برگزار کنندگان

...

برگزار کنندگان و حامیان کنفرانس

رگزارکنندگان کنفرانس:

- اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

- اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

- انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک  استان خراسان رضوی

- دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد
 

حامیان کنفرانس:

- وزارت آموزش و پرورش

- دانشگاه فردوسی مشهد

- استانداری استان خراسان رضوی

- دانشگاه فرهنگیان

آمار بازدید کنندگانامروز 1


کل 72,224