1395-01-23

کمیته برگزاری

...

کمیته برگزاری کنفرانس

ئیس کنفرانس: جناب آقای سید جواد حسینی مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي رئیس کنفرانس است

حوزه‌ی مالی: زیر نظر رئیس کنفرانس بوده و مسئول آن یکی از معاونین مدیر کل است.

حوزه آموزشی- پشتیبانی: مسئول این حوزه یکی از معاونین اداره کل است

حوزه اجرایی:  رئیس دانشگاه یا پردیس برگزارکننده رئیس این حوزه است

آمار بازدید کنندگانامروز 11


کل 72,234