1395-04-11

تاریخ های مهم

...

شروع ثبت نام:                                                        20  فروردین 1395 

مهلت ثبت نام:                                                            30 تیر    1395

مهلت ثبت نام با تاخیر:                                                7 مرداد    1395

مهلت ارسال مقالات                                                    15 تیر 1395 22 تیر 1395

اعلام نتایج اولیه داوری مقالات:                                         30 تیر  1395

مهلت ارسال مقالات اصلاح شده:                                       3 مرداد 1395

اعلام نهایی مقالات پذیرفته شده:                                       7 مرداد 1395

مهلت پرداخت الکترونیکی با تاخیر:                                  7 مرداد   1395

شروع پذیرش کنفرانس :                                             29  مرداد 1395

افتتاحیه:                                                                 30 مرداد 1395

اختتامیه کنفرانس :                                                    1 شهریور 1395

آمار بازدید کنندگانامروز 2


کل 72,225