1395-03-28

کنفرانس آموزش فیزیک - مشهد

...

نجمن علمی معلمان فیزیک استان هرمزگان جمعی از همکاران را جهت شرکت در کنفرانس آموزش فیزیک ( مشهد ۳۰ مرداد الی ۱ شهریور ) از طریق مشارکت در هزینه با شرایط زیر اعزام می نماید .

 ۱ـ عضویت در انجمن علمی معلمان فیزیک هرمزگان

 ۲ـ پرداخت حق عضویت سال ۹۵

 ۳ـ سابقه عضویت در انجمن

آمار بازدید کنندگانامروز 11


کل 80,274