...


1395-11-19

سخنرانی جناب آقای شیبانی اصل دبیر اتحادیه در همایش علمی انجمن معلمان فیزیک استان در دانشگاه فرهنگیان تبریز

...

جناب آقای شیبانی اصل دبیر اتحادیه  در همایش علمی انجمن معلمان فیزیک استان در دانشگاه فرهنگیان تبریز سخنرانی  ایرادنمودند.

 

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702