...


هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران

هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران

هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران وهفتمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه در مشهدمقدس

فراخوان بازتاب فعالیت های سال جهانی نور

فراخوان بازتاب فعالیت های سال جهانی نور

فراخوان بازتاب فعالیت های سال جهانی نور از انجمن ها به اتحادیه

عقد قرارداد پنجمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی

عقد قرارداد پنجمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی

عقد قرارداد پنجمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

عقد قرارداد هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک

عقد قرارداد هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک

عقد قرارداد هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران وهفتمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه

بازدید از مکان برگزاری هفدهمین کنفرانس

بازدید از مکان برگزاری هفدهمین کنفرانس

بازدید از مکان برگزاری هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک در استان خراسان رضوی، پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان

دیدار جناب آقای دکتر فرهاد رحیمی با نمایندگان اتحادیه

دیدار جناب آقای دکتر فرهاد رحیمی با نمایندگان اتحادیه

دیدار با استاد فرهیخته جناب آقای دکتر فرهاد رحیمی استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد توسط نمایندگان اتحادیه آقای معتمدی وخانم سیدفدایی

دیداردبیرکمیته علمی باتعدادی از اعضای کمیته علمی کنفرانس هفدهم

دیداردبیرکمیته علمی باتعدادی از اعضای کمیته علمی کنفرانس هفدهم

جلسه دیداردبیرکمیته علمی باتعدادی از اعضای کمیته علمی کنفرانس هفدهم در مشهد

آمار بازدید کنندگانامروز 3


کل 69,221