...


آئین نامه شورای اجرایی اتحادیه

آئین نامه شورای اجرایی اتحادیه

آئین نامه شورای اجرایی اتحادیه


 

در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۱ و ۱۶/۱۲/۸۱ در چهارمین و پنجمین نشست اعضای شورای اجرایی آیین نامه اجرایی اتحادیه در ۱۴ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید. 

ماده۱: به منظور حسن اداره امور شورای اجرایی اتحادیه انجمنهای علمی – آموزشی معلمان فیزیک کشور که از این پس شورا نامیده میشود، آیین نامه اجرایی زیر تنظیم گردید. 

آمار بازدید کنندگانامروز 18


کل 78,702