...


اساسنامه «اتحادیه انجمنهای معلمان فیزیک ایران»

اساسنامه «اتحادیه انجمنهای معلمان فیزیک ایران»

اساسنامه «اتحادیه انجمنهای معلمان فیزیک ایران»

 

فصل اول: كليات و اهداف

ماده1: به منظور هماهنگي و ارتباط بين انجمن‌هاي علمي و آموزشي معلمان فيزيك استان‌های مختلف سراسر كشور ایران كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «انجمن‌ها»گفته مي‌شوند و جهت ارتقاء دانش و آموزش فيزيك و آزمايشگاه و تقويت پژوهش، اتحاديه‌ی انجمن‌هاي علمی-آموزشی معلمان فيزيك ايران كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار«اتحاديه» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

آمار بازدید کنندگانامروز 3


کل 69,221